Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Judith Weingarten
Penningmeester: Gerhard Boomkamp
Secretaris: Margôt Hover
Bestuurslid: Mechteld Daniëls

Het bestuur van de stichting komt tenminste één maal per jaar bijeen. Van de bijeenkomsten worden notulen gemaakt.

Beleidsplan 2021 - 2023

In het beleidsplan is o.a. te lezen op welke wijze de Stichting haar doelstellingen vorm wil geven in de periode 2021 - 2023.
Download het beleidsplan
(PDF bestand opent in nieuw venster)

Adviseurs

De stichting wil zich in de komende beleidsperiode kunnen laten bijstaan door een of meerdere adviseurs. reden hiertoe is dat de stichting van oordeel is dat van het bestuur niet gevergd kan worden dat deze naast de bestuurswerkzaamheden op alle vlakken de juiste expertise of ervaring kan inbrengen om de doelstellingen van de stichting zo optimaal mogelijk na te streven. de adviseurswerkzaamheden zullen in voorkomend gevallen nader worden omschreven in een formele opdrachtbevestiging aan de betreffende adviseur. de opdrachtbevestiging aan een adviseur zal in alle gevallen moeten worden bekrachtigd door het bestuur. in de begroting is een post opgenomen voor onkostenvergoedingen aan de adviseurs.

Financieel beleid

Fondsenwerving en inkomsten

De inkomsten van Stichting Leyster zullen bestaan uit donaties van particulieren, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift, dan wel de revenuen voortkomende uit door de stichting (leden) georganiseerde activiteiten. Daarnaast bestaan de inkomsten uit mogelijke subsidies van gemeenten, bedrijven en andere instellingen, aangevuld met inkomsten uit verkoop van publicaties. De fondsenwerving is direct gekoppeld aan een project dat de stichting initieert of ondersteunt.

 

Bestedingen en uitgaven

Net als de inkomsten zijn ook de bestedingen toe te wijzen aan projecten, maar ook aan de hiervoor genoemde stipendia (prijzen).

 

Op het moment van het vaststellen van dit beleidsplan heeft de Stichting geen verdere bezittingen zodat er van beheerkosten geen sprake is. Dit zou, indien de Stichting tot aanschaf van kunst of andere goederen overgaat, kunnen veranderen. Hieraan zal in de jaarbegroting aandacht worden besteed. 

 

Financieel beheer

Alle inkomsten en uitgaven lopen via één eigen betaalrekening. Een positief saldo op deze rekening wordt overgeboekt naar een spaarrekening. De twee rekeningen worden beheerd door de penningmeester van Stichting Leyster. Tijdens elke vergadering doet de penningmeester verslag van de financiën. De stichting beschikt niet over een kas met contant geld.

Publicatie Stichting Leyster 2022

 

Beloningsbeleid
Het bestuur van de Stichting ontvangt geen beloning voor haar activiteiten. Gemaakte onkosten worden tegen overlegging van bewijsstukken vergoed.
 

Verder lezen:

 

Doel van Stichting Leyster >>

 

Wie was Judith Leyster? >>